Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji


Przedszkole Publiczne ”Pod Wierzbami” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Przedszkole Pod Wierzbami – Wrocław, Stabłowice

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W niektórych przypadkach brak etykiet w nazwie, brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników, ze względu na swój format, wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Powody wyłączenia:

  • Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Seweryn Kłusak, adres poczty elektronicznej: grupa@redlime.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : 575 243 555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)


Dostępność architektoniczna


Przedszkole Publiczne i Żłobek Niepubliczny Happy Bees we Wrocławiu

Wejście główne do budynku A jest dostępne z poziomu chodnika, nie prowadzą do niego schody. Wszystkie korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Budynek jest 2-kondygnacyjny, nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość wejścia na pierwsze piętro budynku po schodach. Funkcjonowanie placówki jest zorganizowane w ten sposób, by osoby niepełnosprawne nie musiały korzystać z pomieszczeń na piętrze budynku, tj. praca z dziećmi, których rodzicami lub opiekunami są osoby niepełnosprawne lub które są przyprowadzane lub odbierane z placówki przez osoby niepełnosprawne odbywa się w salach zlokalizowanych na parterze budynku. Wszelkie spotkania, zebrania, uroczystości, w których mogą brać udział osoby niepełnosprawne, odbywają się w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku.

Wejście do budynku B jest dostępne po pokonaniu 5-stopniowych schodów, wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest jednokondygnacyjny i jego architektura pozwala na swobodne poruszanie się po całym obiekcie przez osoby niepełnosprawne.

Pomiędzy budynkami znajduje się parking niezadaszony, na którym zlokalizowane zostały 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone zgodnie z wymogami prawa.

Do obu budynków przedszkola możliwe jest wejście z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.